Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KONFERENCIE

Tlač
Odpady a samospráva 2010
[12.03.2010, KONFERENCIE]

POZVÁNKA | PROGRAM | ÚČASTNÍCKY POPLATOK | PRIHLÁŠKA | PARTNERI 

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na III. ročník konferencie ODPADY A SAMOPSRÁVA 2010.

Odpady a samospráva 2010

Konferencia Odpady a samospráva (OaS) sa uskutoční dňa 11. marca 2010 na tradičnom mieste v Ružomberku, vo Veľkej dvorane KDAH (pri Hoteli Kultúra).

OaS si získava stabilné miesto v kalendároch primátorov a starostov miest a obcí, ich manažérov a zamestnancov pre odpadové hospodárstvo a organizácií zabezpečujúcich nakladanie s odpadom v meste/obci. Medzi pravidelnými účastníkmi kongresu sú taktiež manažéri firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve, predstavitelia štátnych orgánov, mimovládnych organizácií a odbornej obce.

PROGRAM

08:00


Registrácia

09:00


Otvorenie

I. BLOK


LEGISLATÍVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PRE MESTÁ A OBCE

09:10


Legislatíva odpadového hospodárstva v SR
Branislav Cimerman, generálny riaditeľ Sekcie kvality životného prostredia | MŽP SR

09:35


Optimalizácia legislatívy odpadového hospodárstva v obciach - VZN a výber poplatkov za komunálny odpad
Martin Šenkovič | NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.

10:00


Dopady novely zákona o odpadoch na nakladanie s odpadmi územnou samosprávou
Pavol Takáč | Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

10:20


Diskusia

II. BLOK


KOLEKTÍVNE SYSTÉMY, KOMUNÁLNE ODPADY A ELEKTROODPAD

10:25


Spolupráca kolektívnych systémov so samosprávami na zabezpečovaní zberu elektroodpadu v kontexte aktuálneho vývoja
Martin Ciran | Envidom – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

10:50


Spolupráca oprávnenej organizácie s municipalitami
Hana Nováková | ENVI-PAK, a. s.

11:15


Diskusia

11:20


Prestávka – občerstvenie

III. BLOK


MOŽNOSTI ZÍSKAVANIA PROSTRIEDKOV NA PODPORU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCIACH

11:40


Možnosti získavania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
Ingrid Lipovská | Environmentálny fond

12:00


Dotácie zo štrukturálnych fondov - nová výzva a zhrnutie výsledkov dotácií pre prioritnú os Odpadové hospodárstvo
Roderik Klinda | MŽP SR, Operačný program životné prostredie

12:20


Diskusia

IV. BLOK


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

12:30


Návrh integrovaného systému nakladania s BRO v Moravskosliezkom kraji
Tomáš Chorazy | Tanzer Consulting, s.r.o. Brno

12:50


Horizont roku 2010 pri nakladaní s bioodpadmi v regióne Starej Ľubovne
Štefan Melkovič, Eulalia Štefanová | Mesto Stará Ľubovňa

13:10


Kompostáreň bioodpadov - skúsenosti mesta Topoľčany
Štefan Zvala | SCHWARZ - EKO, spol. s r.o.

13:30


Diskusia

13:40


Záver

13:45


OBED (teplý a studený bufet)

Moderátor:


Ing. Ľubomír Augustín | Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

30 EUR

obec (mestské, miestne a obecné úrady) | podnikateľ - fyzická osoba (živnostníci, SZČO) | príspevkové a rozpočtové organizácie (obecné a štátne) | profesijné zväzy a združenia | vedecké a výskumné organizácie, univerzity | ostatné neziskové organizácie (tretí sektor) | ostatní účastníci (fyzické osoby - individuálni záujemcovia)

50 EUR

podnikateľ - právnická osoba (podnikateľské subjekty)

Nie sme platcami DPH.

PRIHLÁŠKA

Prihlášku na podujatie môžete získať na tejto adrese (formát .rtf, 734 kB).

Vyplnenú prihlášku zašlite faxom na číslo +421-2-54630062 alebo e-mailom na adresu odpady@institute.sk najneskôr do 09.03.2010. Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 09.03.2010.

PARTNERI

Generálny partner:
Envidom

Hlavný partner:
ENVI-PAK

Partneri:
Tanzer Consulting
  NH Advokáti

Mediálni partneri:
Odpady-Portal.sk
   Enviweb    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk