Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
24. august 2016: Deň daňového odbremenenia na Slovensku
[24.08.2016, KI INFORMUJE]

Celkové daňové zaťaženie na Slovensku predstavuje až 61 %. Dane treba znižovať, nie zvyšovať.

          EIC

Bratislava | 24. 8. 2016 - Vláda chystá zmeny v daniach, z ktorých viaceré budú znamenať, že ľudia siahnu hlbšie do svojich peňaženiek. Sú ekonomicky nezdôvodniteľné a neospravedlniteľné, najmä v kontexte už dnes nadmerného daňového bremena.

Celkové daňové zaťaženie totiž dosiahlo v minulom roku až 61,1 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi. Deň daňového odbremenenia na Slovensku tak v tomto roku pripadol na dnes - 24. augusta. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať na seba a nie na dane.

Podľa aktuálne zverejnených výsledkov prepočtov European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) dosiahlo celkové daňové zaťaženie slovenského občana v roku 2015 až 61,1 % z priemernej hrubej odmeny patriacej zamestnancovi (viac v prílohe tlačovej správy). Zamestnancovi s priemernou hrubou mzdou (883 eur na mesiac) tak po zaplatení všetkých daní ostáva iba 38,9 % z nákladov práce (zodpovedajúcich takmer 1 230 eur), teda 478,5 eur na mesiac.

„Nadmerné bremeno daňovníkov na Slovensku výrazne odoberá z ich vlastníctva, deformuje alokáciu zdrojov a umelo mení a obmedzuje ekonomické rozhodnutia ľudí a vo veľkej miere znižuje ich disponibilné finančné prostriedky, úspory, investície, spotrebu, podnikanie, produktívne zamestnávanie a prosperitu,“ upozorňuje riaditeľ a ekonóm KI Peter Gonda a dodáva: „Ďalšie zvýšenie už i tak nadmerného daňového bremena by ešte viac poškodilo obyvateľov, podnikateľské subjekty a celkovo ekonomické prostredie. Akékoľvek zámery vlády zvyšovať dane alebo zavádzať nové dane, či už napríklad daň z dividend alebo odvod z poistného v neživotnom poistení, sú preto ekonomicky neobhájiteľné a neospravedlniteľné.“

Z „koláča“ priemernej odmeny patriacej zamestnancovi na Slovensku odkrojili v roku 2015:
- sociálne a zdravotné odvody takmer 35 %,
- daň z príjmov fyzických osôb 6,1 %,
- DPH 9,1%,
- spotrebné dane 3,4 %,
- iné dane 7,6 % a
- zostatok peňazí zamestnanca s priemernou mzdou predstavoval iba necelých 39 % (viď graf nižšie).

V minulom roku bol najviac zdanený príjem daňovníka (71,5 % z celkových daní), potom spotreba, majetok a podnikanie. Spomedzi príjemcov týchto vynútením získaných platieb najviac nadobudol štát, vrátane fondov sociálneho zabezpečenia (81,6 % z daní), následne obce a VÚC spolu, súkromné spoločnosti a nakoniec EÚ (viac v prílohe tlačovej správy).

„Súkromné spoločnosti inkasujú až 7 % z celkových daní. Ďalšie parazitujúce spoločnosti nájdeme na výdavkovej strane rozpočtu. Minimálny odhad je 15 %. Skutočné odbremenenie občanov bude možné iba zmenou politického systému, nie striedaním vlád,“ uvádza predseda predstavenstva EIC Roman Scherhaufer.

„Ak by vláda chcela skutočne finančne pomôcť ľuďom a prispieť k rozprúdeniu podnikania, k vyššej produktívnej zamestnanosti a prosperite, tak by mala zmenšovať verejné výdavky a verejný dlh, hospodáriť vyrovnane alebo prebytkovo s verejnými financiami, deregulovať a znižovať dane a celkové daňové zaťaženie občanov,“ pripomína Peter Gonda.

Stručne o metodike výpočtu celkového daňového zaťaženia na Slovensku

Daňou sa de facto rozumie akákoľvek administratívne vynútená platba verejnému alebo súkromnému subjektu, najmä sociálne a zdravotné odvody, daň z príjmov fyzických osôb, spotrebné dane, distribučné dane pri sieťových odvetviach, DPH, poplatky platené verejnej správe a spoločnostiam s účasťou štátu alebo samosprávy, majetkové dane a tiež aj clo, poplatky, odvody a iné dane podnikateľov, ktoré prostredníctvom vyšších cien tovarov a služieb zvyšujú náklady spotrebiteľov, vrátane zamestnancov.

Celkové daňové zaťaženie vyjadruje podiel všetkých významných daní v ich ekonomickej podstate z priemernej hrubej odmeny patriacej zamestnancovi (priemerných nákladov práce). Takéto celkové daňové zaťaženie poskytuje ľuďom prehľad, koľko ich stojí správa, prevádzka a ingerencia celého verejného sektora.

Viac k metodike je k dispozícii v článku Daňové zaťaženie občana SR.

Tabuľka: Celkové daňové zaťaženie občana SR v roku 2015

Graf na zdieľanie: Štruktúra priemernej hrubej odmeny patriacej zamestnancovi v roku 2015.

Roman Scherhaufer, predseda predstavenstva EIC
Peter Gonda, riaditeľ KI
Lukáš Klenovský, spolupracovník KI
Michal Mesík, spolupracovník KI

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk