Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
CENA ERNESTA VALKA

/1. miesto – Cena Ernesta Valka 2019/
[19.12.2019, Marek Masarik, CENA ERNESTA VALKA]
Nemôžeme prijať záver ústavného súdu, že vopred oznámená diskriminácia je vlastne v poriadku.
[celý článok]

/2. miesto – Cena Ernesta Valka 2019/
[19.12.2019, Adriana Slezáková, CENA ERNESTA VALKA]
Diskriminácia či nediskriminácia? Podnikateľ či spotrebiteľ? Ubytovať či neubytovať?
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2019/
[19.12.2019, Dominika Kuchárová, CENA ERNESTA VALKA]
Je možné vyvodiť záver, že stratou slobody vo filozofickom zmysle slova je strata možnosti jednotlivca slobodne sa rozhodnúť a konať aj vtedy, ak nikomu neubližuje.
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému
Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov

[01.10.2019, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje šiesty ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

/1. miesto - Cena Ernesta Valka 2018/
[13.12.2018, Jakub Neumann, CENA ERNESTA VALKA]
Uplynuvšie štvrťstoročie od vzniku Slovenskej republiky nám dovoľuje klásť otázku, akú úlohu v procese budovania demokratického a právneho štátu ústavný súd zohral. A hoci položená otázka je jedna, odpovedí môže byť niekoľko.
[celý článok]

/2. miesto - Cena Ernesta Valka 2018/
[13.12.2018, Marek Masarik, CENA ERNESTA VALKA]
Konštitucionalizmus je základný kameň celého právneho systému, ktorý je tvorený politikou a politiku, rovnako ako celý verejný život, zároveň výrazne ovplyvňuje. Pri tom však vychádza aj z mimoprávnych disciplín ako je filozofia, sociológia a história.
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2018/
[13.12.2018, Max Steuer, CENA ERNESTA VALKA]
Ústavný súd je dôležitý, pretože zabraňuje „zvlčeniu“ demokracie, a tým chráni hodnoty, ktoré sú jej súčasťou. Zároveň tak vzniká „problém protiväčšinovosti“, pri ktorom sa otáznou stáva demokratická legitimita ústavného súdu, osobitne v prípade, ak disponuje širokým spektrom kompetencií. V extrémnom prípade sa dokonca z „tyranie väčšiny“ stáva „tyrania ústavným súdom.“
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému
Prečo je ústavný súd dôležitý

[01.10.2018, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje piaty ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Prečo je ústavný súd dôležitý. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

/1. miesto - Cena Ernesta Valka 2017/
[14.12.2017, Jakub Neumann, CENA ERNESTA VALKA]
Aj napriek nutkavej tendencii uchopiť danú tému výhradne z hľadiska práva, je hneď v úvode práce nutné uviesť, že len ťažko nájdeme interdisciplinárnejšiu oblasť než práve vlastnícke práva.
[celý článok]

/2. miesto - Cena Ernesta Valka 2017/
[14.12.2017, Marek Masarik, CENA ERNESTA VALKA]
Vlastníctvo a vlastnícke právo. Pojmy, ktoré spolu úzko súvisia a často sú používané promiscue. Nesprávne. Odlíšenie týchto pojmov môžeme nachádzať u nás už v prvých súkromnoprávnych publikáciách.
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2017/
[14.12.2017, Peter Švikruha, CENA ERNESTA VALKA]
Vlastnícke právo je dôležité vecné právo, ktoré nie je zaujímavé len z právneho hľadiska, ale môže zaujať aj širší okruh vedcov. Tento článok preto nie je právnym exkurzom, ale hovorí skôr o tom, ako sa dá vlastnícke právo použiť ako nástroj na skúmanie charakteru spoločnosti.
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému
Vlastnícke práva v slobodnej a neslobodnej spoločnosti

[27.09.2017, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje štvrtý ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Vlastnícke práva v slobodnej a neslobodnej spoločnosti. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

/1. miesto - Cena Ernesta Valka 2016/
[15.12.2016, Jakub Neumann, CENA ERNESTA VALKA]
Zápas o podobu právneho štátu, demokratického zriadenia, či o ochranu ľudských práv v rámci trestného procesu sa v mnohom podobá zápasu mytologického hrdinu Sizyfa so svojím balvanom. Ide o zápas vyčerpávajúci, nerovný, večný, zápas, ktorého výsledkom je až v príliš veľkom počte prípadov prehra.
[celý článok]

/2. miesto - Cena Ernesta Valka 2016/
[15.12.2016, Patrik Jokeľ, CENA ERNESTA VALKA]
Cieľom tohto príspevku je znázorniť aj v súčasnosti sa vyskytujúce prípady nevhodného procesného postupu pri trestnom stíhaní trestných činov nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa Trestného zákona.
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2016/
[15.12.2016, Marián Mészáros, CENA ERNESTA VALKA]
Nie je to tak dávno, čo sa aj Slovenská republika radila k štátom sveta, v ktorých vládla jedna strana. Politika nebola vecou verejnou, ale vecou určitej skupiny obyvateľstva a zasahovala aj do sféry moci, do ktorej v demokratickom štáte nikdy nemôže zasiahnuť ani len marginálne.
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému
Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu

[30.09.2016, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje tretí ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Demokracia, právny štát a podoba trestného procesu. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

/1. miesto - Cena Ernesta Valka 2015/
[15.12.2015, Jakub Neumann, CENA ERNESTA VALKA]
Nedá nám neupozorniť na azda najpodstatnejší bod azylového práva – človeka a jeho dôstojnosť. Sme presvedčení, že práca ako taká by stratila svoj zmysel, keby sa za mnohokrát suchým konštatovaním či citovaním právnych predpisov stratila esencia azylového práva, teda samotný človek ako ľudská bytosť. Obávame sa, že mnohé diskusie vo verejnom priestore prejavujú znaky práve tohto „nedostatku“. Tieto tendencie považujeme za nebezpečné.
[celý článok]

/2. miesto - Cena Ernesta Valka 2015/
[15.12.2015, Juraj Martaus, CENA ERNESTA VALKA]
Nech už váhame pri hľadaní odpovedí na najrôznejšie otázky dneška akokoľvek dlhú dubu, minimálne v jednom musíme mať hneď jasno. Európska únia a v jej rámci i jednotlivé členské štáty musia pri riešení utečeneckej krízy postupovať spoločne. Únia je navyše takpovediac odsúdená i na spoluprácu s tretími krajinami. Globálnym výzvam je totiž nutné odpovedať globálnou iniciatívou. Fragmentácia postojov rozhodne riešeniam nenahráva.
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2015/
[15.12.2015, Max Steuer, CENA ERNESTA VALKA]
Vo svetle načrtnutej triády medzi azylom, jeho vnímaním tak samotnými utečencami ako aj spoločnosťami v krajinách, v ktorých hľadajú útočisko a možnosť participovať na veciach verejných, a právom, ktoré význam vnímania identifikuje, sa fragmentácia právnych poriadkov javí ako významne obmedzujúca, ak nie ohrozujúca – nielen práva utečencov, ale aj kvalitu demokratických politických režimov v členských štátoch EÚ.
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému Kritické reflexie azylového práva
[02.11.2015, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje druhý ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Kritické reflexie azylového práva. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

/1. miesto - Cena Ernesta Valka 2014/
[12.12.2014, Vladimír Monček, CENA ERNESTA VALKA]
Zdá sa mi, že kľúčovým problémom našich čias, ak chcete postmoderných čias, je brániť sa tomu, aby sa sloboda prejavu stala jedným z Lyotardovych veľkých naratívov, ktoré nemožno nijak preukázať (teda aspoň podľa niektorých, autor práce totiž tuší, že napr. Robert Alexy by s týmto tvrdením nie celkom súhlasil) a tým pádom nám môžu byť, s odpustením, ukradnuté. Teda niekedy ukradnuté aj doslova.
[celý článok]

/2. miesto - Cena Ernesta Valka 2014/
[12.12.2014, Peter Čuroš, CENA ERNESTA VALKA]
Máme tu 25. výročie pádu totalitného režimu, za sebou začiatky stavania základov právneho štátu, nie vždy úspešných, zvykáme si na slobodu, ktorú našťastie predchádzajúca generácia požadovala a vybojovala na námestiach miest. Učíme sa, že neexistuje jediný správny názor a že neexistuje legitímny nárok úzkej skupiny osôb na neobmedzenú moc, ktorej sa všetci musíme podriadiť.
[celý článok]

/3. miesto - Cena Ernesta Valka 2014/
[12.12.2014, Oliver Fecsu, CENA ERNESTA VALKA]
Zodpovedanie otázky, do akej miery je možné rozširovať slobodu prejavu v súvislosti so zásahom do práva na ochranu osobnosti, je náročné. Vyžaduje to prísne individuálne posudzovanie jednotlivých prípadov. No okrem právneho rozmeru, ktorý je pre túto problematiku príznačný, má aj iný rozmer.
[celý článok]

CENA ERNESTA VALKA na tému Sloboda prejavu v postmodernej spoločnosti
[10.11.2014, CENA ERNESTA VALKA]
KI vyhlasuje prvý ročník súťaže Cena Ernesta Valka, a to na tému Sloboda prejavu v postmodernej spoločnosti. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o podmienkach súťaže...
[celý článok]

[Zobraziť ďalšie]
    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk