Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE

Tlač
Akadémia klasickej ekonómie 2013
[15.01.2013, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]

v partnerstve s

vďaka finančnej podpore

Nadácia Tatra banky

otvárajú v roku 2013
šiesty ročník cyklu seminárov o ekonómii


Všetko o Akadémii klasickej ekonómie:
Čo znamená Akadémia klasickej ekonómie (AKE)?

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva z ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Akadémia klasickej ekonómie 2013

Po úspešnom zrealizovaní piatich ročníkov otvára KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu (VŠM) a s podporou Nadácie Tatra banky (NTB) šiesty ročník tohto programu – AKE 2013. Je určený a otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali piaty ročník, prípadne iný ročník AKE).

AKE 2013 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Cyklus seminárov bude viesť koordinátor projektu, riaditeľ a makroekonóm KI a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave Peter Gonda. Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

Každý seminár s približne päťdesiatimi účastníkmi v učebni VŠM začne prezentáciou, resp. prezentáciami (koordinátora projektu, prípadne aj koreferátom prizvaného hosťa alebo účastníka AKE) v kombinácii s hľadaním odpovedí na otázky. Nasledovať bude koordinátorom riadená, ale otvorená, diskusia k prezentovanej téme. Podložená bude vopred poslanými podkladmi, uverejňovanými pravidelne na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk resp. na webstránke KI v sekcii AKE tu. Učebňa VŠM bude uspôsobená seminárom tak, aby jeho účastníci mohli na seba pružne reagovať a využívať flipchart, projektor a iné pomôcky k diskusiám.

Viac informácii o AKE je k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk. Každému, kto sa prihlási na stránku, umožňuje tento webový diskusný portál o. i. získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov v rámci prvých troch ročníkov AKE: prezentácie koordinátora programu Petra Gondu, koreferáty externých prenášajúcich a absolventov AKE, iné materiály k jednotlivým seminárom a vybrané eseje účastníkov AKE.

Aké témy budú diskutované?

V období trvania projektu od februára do decembra 2013 sa predpokladajú nasledovné témy:

  1. seminár: oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia k téme Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť.

  2. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti, so zameraním na skúsenosti na Slovensku.

  3. seminár: prezentácia a diskusia na tému Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy, ktoré sú v súlade s princípmi slobodnej spoločnosti.

  4. seminár: prezentácia a diskusia na tému Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku.

  5. seminár: prezentácia a diskusia na tému Európska ekonomická integrácia – jej súčasné problémy (vrát. problémov eurozóny) a alternatívy jej vývoja.

  6. seminár: prezentácia a diskusia na tému Vzťah ekonómie a práva. Význam vlastníctva a vlastníckeho práva pre fungovanie slobodnej spoločnosti.

  7. seminár: prezentácia a diskusia na tému Možnosti riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom vládnych zásahov.

  8. seminár: prezentácia a diskusia na tému Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti.

  9. seminár: vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2013 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.

Na poslednom seminári v decembri 2013 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov absolventom AKE. Upravený a konkretizovaný časový a vecný harmonogram bude poskytnutý účastníkom na prvom seminári AKE. Účastníci budú mať možnosť aktívne vstupovať do tém, navrhovať nové témy alebo navrhovať zmeny v plánovaných témach, ktoré budú pred začatím seminárov zverejnené.

Kedy a kde?

Semináre AKE 2013 sa budú konať raz mesačne od februára do decembra 2013 v učebni VŠM v Bratislave, a to vo vopred určenú stredu v danom mesiaci od 17.30 do 20.00 hod. Prvý seminár AKE sa uskutoční dňa 27. februára 2013.

Čo získa absolvent?

Každý účastník kurzu AKE bude mať možnosť:

 • získať certifikát KI a VŠM o absolvovaní AKE v roku 2013 v prípade splnenia základných podmienok: absolvovania aspoň ¾ seminárov (teda počtom 7) a odovzdania eseje v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne (pred konaním posledného semináru AKE 2013)
 • získať zaujímavé materiály a iné informácie o ekonómii, napríklad informácie o odkazoch na internetové stránky, venujúce sa princípom ekonómie, ekonomickej literatúre a myšlienkam predstaviteľov ekonomického liberalizmu
 • pravidelne si vypočuť v koncentrovanej podobe prezentácie koordinátora a prizvaných hostí o myšlienkach predstaviteľov liberálnej ekonómie, o princípoch ekonómie a o ich prepojeniach na otázky, ktoré sa týkajú praxe v podmienkach Slovenska
 • pravidelne prezentovať svoje postoje a pravidelne diskutovať s ostatnými účastníkmi kurzu AKE, tým aj načerpať ďalšie poznatky od ostatných diskutérov v rámci AKE.

Ako sa možno prihlásiť?

Cyklus seminárov AKE je otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie vniknúť do princípov ekonómie, do myšlienok predstaviteľov liberálnych ekonomických škôl a prípadne ich aj šíriť ostatným v spoločnosti.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 8. februára 2013. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50.


Prihláška na AKE na stiahnutie tu.


Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE.

Účastnícky poplatok na AKE 2013

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 60 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu AKE v roku 2013.

Pre členov Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) ponúkame zľavnený účastnícky poplatok vo výške 45 €. Staňte sa členmi KPKI - viac sa dozviete tu.


Hlavný partner AKE 2013:


Nadácia Tatra bankyPartner:

Vysoká škola manažmentuMediálny partner:

.týždeň

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk