Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ŠTÚDIE

Tlač
Deň daňového oslobodenia 2014: Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov v EÚ už piaty rok stúpa, Slovensko je až na 17. mieste
[19.06.2014, ŠTÚDIE]

Institut économique Molinari         New Direction – The Foundation for European Reform       


New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari nedávno zverejnili tohtoročný kalendár dní daňového oslobodenia za krajiny EÚ v konzistentnej a porovnateľnej metodike. Vyjadruje symbolické dátumy, do ktorého dňa v roku zarábajú príjmovo priemerní zamestnanci v jednotlivých krajinách len na porovnateľné dane a odvody. Umožňuje tiež porovnať ich základné daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ. V roku 2014 sú najmenej zaťažení cyperskí zamestnanci, ktorí odvodmi, daňou z príjmu a DPH financujú svoju vládu do 21. marca. Najviac sú zaťažení Belgičania, ktorí z odvodov a zmienených daní v priemere financujú vládu do 6. augusta. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo až na 17. mieste.

Bratislava, 19. jún 2014 – Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 pripadá deň daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) na Slovensku na 20. júna. Je to rovnaký deň ako v minulom roku, aj keď základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca na Slovensku (podľa ktorého sa počíta tento deň) sa nepatrne zvýšilo zo 46,65 % v roku 2013 na aktuálnych 46,73% v pomere k celkovým nákladom práce. Takéto zaťaženie slovenských zamestnancov daňou z príjmu, DPH a odvodmi je takmer o 1,5 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer v EÚ.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára „dní daňového oslobodenia“ (Tax Liberation Day) priemerného zamestnanca pre rok 2014, ktorý bol už štvrtý rok za sebou vydaný za všetky členské krajiny EÚ. Kalendár bol publikovaný v štúdii New Direction – Foundation for the European Reform a Institut économique Molinari. Údaje poskytla spoločnosť Ernst & Young. Rovnakou metodikou pre všetky členské krajiny EÚ a vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu zamestnancov autori štúdie vypočítali DNI DAŇOVÉHO OSLOBODENIA pre rok 2014 nasledovne:

Zväčšiť kliknutím

Medzi kľúčové zistenia štúdie patria tieto:

základné daňovo-odvodové zaťaženie typických zamestnancov v EÚ sa opäť zvýšilo, a to z priemernej úrovne 45,06 % v roku 2013 na 45,27 % z nákladov práce. Zvýšenie o 1,28 % od roku 2010 je najmä dôsledkom zvyšovania DPH v 19 z 28 členských štátov EÚ od roku 2009
už štvrtý rok za sebou má Belgicko najvyššiu sadzbu zdanenia práce v EÚ. Zamestnávateľ v Belgicku minie 2,31 eura na to, aby dal 1 euro do vrecka priemerného zamestnanca. Belgický deň daňového oslobodenia tak je v tomto roku až 6. august
44,1 % zdanenia práce v krajinách EÚ odvádzajú zamestnávatelia ako odvody nad rámec hrubých miezd, ktoré tak nie sú pre väčšinu zamestnancov viditeľné
viac než polovica občanov EÚ (54,6 %) netvorí pracovnú silu. Tento podiel sa zvyšuje tak, ako starne európska populácia. Od roku 2010 sa podiel týchto občanov v EÚ zvýšil o 0,3 %. Pracujúci preto nesú na svojich pleciach čoraz ťažšie daňové bremeno
politika rovnej dane ponúkla pracujúcim výrazné daňové odľahčenie, a to najmä v Maďarsku, kde nová sadzba 16 % posunula deň daňového oslobodenia oproti roku 2011 o 21 dní na skorší dátum. Napriek tomu celkové zdanenie v krajinách s „rovnou daňou“ (46,34 %) zostáva vyššie ako v krajinách s „progresívnym zdanením“ (44,98 %), pričom sa tento rozdiel od roku 2010 zväčšuje.

„Vlády EÚ naďalej míňajú príliš veľa a daňové sadzby v mnohých krajinách opäť vzrástli, najmä vo Francúzsku. Štáty EÚ sa zaoberajú priveľa vecami, čím nechávajú menší priestor pre osobnú voľbu a osobnú zodpovednosť ľudí. Je čas prepracovať náš model,” uvádza spoluautorka Cécile Philippe, riaditeľka IEM.

Avšak niektoré krajiny, najmä Spojené kráľovstvo, boli pri znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich úspešné.

„Táto správa dokazuje, že vládna politika Spojeného kráľovstva vedúca k znižovaniu daňovo-odvodového zaťaženia pracujúcich ľudí prináša ovocie. V celej Európe musíme dosiahnuť, aby bola práca zaplatená a nechať ľuďom viac z ich zárobku,” hovorí Tom Miers z New Direction.

„Slovenskí zamestnanci sú na tom od začiatku vykazovania tohto ukazovateľa horšie: deň daňového oslobodenia sa posunul zo 16. júna v roku 2010 (resp. 15. júna v roku 2011) na 20. jún a základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca vzrástlo z úrovne 45,2 % v roku 2011 na 46,7 % v pomere k nákladom práce v roku 2014. Metodika New Direction poukazuje na rastúce a vysoké základné daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku. Až 46,7-percentná záťaž priemerného zamestnanca daňou z príjmu, DPH a odvodmi v pomere k nákladom práce patrí v daňovo a odvodovo preťaženej EÚ k viac daňami a odvodmi zaťaženým, pričom až 16 krajín EÚ má nižšie základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerných zamestnancov,“ uvádza Peter Gonda, riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je partnerskou inštitúciou New Direction - The Foundation for European Reform na Slovensku.

Slová Petra Gondu potvrdzuje i nasledovný graf:

„Celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku je vyššie. Ak by sa zarátalo aj zaplatenie spotrebných daní, tak priemerný slovenský zamestnanec podľa výpočtu Nadácie F. A. Hayeka v roku 2014 odvedie na daniach a odvodoch až 51,4 % v pomere k nákladom práce. To by hypoteticky zodpovedalo oslobodeniu zamestnancov od daní a odvodov až 7. júla. A to nie je všetko. Povinné finančné zaťaženie zamestnancov dvíhajú aj viaceré miestne dane, koncesionárske poplatky a iné povinné finančné platby. Finančnou záťažou pre daňovníkov do budúcnosti sú tiež vzniknuté deficity verejných financií navýšené o úroky,“ pripomína Peter Gonda a dodáva: „Ak by vláda skutočne chcela prispieť k prosperite a produktívnej zamestnanosti v spoločnosti, tak by sa mala stiahnuť a mala by podstatne uvoľniť priestor na súkromné iniciatívy, tvorbu produktívneho kapitálu a na odbúravanie mentality nárokovateľnosti a závislosti mnohých od „pomoci“ od štátu. Predpokladá to napríklad výrazné zmenšovanie verejných výdavkov, verejného dlhu a majetku, zasahovania vlády do ekonomických aktivít a životov ľudí, deregulovanie (napríklad trhu práce), vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie a tiež výrazné redukovanie daňovo-odvodového zaťaženia (napríklad odbúravaním jednotlivých odvodov a na nich naviazaných nárokov na verejné sociálne výdavky).“

O metodike výpočtu dňa daňového oslobodenia

Deň daňového oslobodenia je tým kalendárnym dňom, kedy pracujúci teoreticky prestáva pracovať na základné a univerzálne porovnateľné dane (daň z príjmu a DPH) a sociálne a zdravotné odvody platené štátu. Dátumy v tomto kalendári odrážajú vzájomne porovnateľnú realitu základnej daňovo-odvodovej záťaže reálnymi pracujúcimi v Európskej únii.

„Kalendár dní daňového oslobodenia v každoročne prezentovanej štúdii odzrkadľuje porovnateľné minimum symbolických dátumov daňového oslobodenia a porovnateľné minimum daňovo-odvodového zaťaženia priemerných zamestnancov v krajinách EÚ v danom roku. Nezachytáva priamo nepriaznivé dosahy daňových zmien zamerané na iných ako na zamestnancov a nevykazuje celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov v každej krajine," dopĺňa Peter Gonda.

“Mnohí nesprávne veria, že ich výplatné pásky ukazujú všetky dane strhnuté z ich miezd. V skutočnosti takmer polovicu z toho, čo európske vlády vyzbierajú – sociálne a zdravotné odvody zaplatené zamestnávateľmi nad rámec miezd – pracujúci nevidia,” vysvetľuje James Rogers, jeden z autorov štúdie.

Štúdia, ktorú vypracovali James Rogers a Cécile Philippe z Institut économique Molinari (Paríž), analyzuje ročné mzdové údaje pre priemerných pracujúcich. Údaje sú z Eurostatu a OECD. Firma Ernst & Young urobila výpočty daní zo mzdy.

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 19. júna 2014.


Na stiahnutie:

Štúdia The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 (2014) je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:


Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
conservative@institute.sk
02 58 100 188

Cécile Philippe
riaditeľka Institut économique Molinari
cecile@institutmolinari.org
+33 678 869 858

James Rogers
výskumník Institut économique Molinari
james@institutmolinari.org
+32 497 946 840

Tom Miers
riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform
tom.miers@newdirectionfoundation.org
+32 2 808 7847


New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction - The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ.

Institut économique MolinariInstitut économique Molinari (IEM) je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom v Paríži. Jej poslaním je podpora ekonomického prístupu k štúdiu otázok verejnej politiky pomocou ponúkania inovatívnych riešení, ktoré podporujú prosperitu všetkých.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.


Súvisiace výstupy:

19. jún 2013

KI a New Direction: Kalendár daňového oslobodenia odhaľuje ďalšie zvyšovanie daní v EÚ a 17. miesto Slovenska v rebríčku daňovo-odvodového zaťaženia

20. jún 2012

KI a New Direction: Daňovo-odvodové zaťaženie v Európskej únii rastie. Podľa kalendára dňa daňového oslobodenia je Slovensko až na 18. mieste spomedzi krajín EÚ

14. jún 2011

KI a New Direction: Daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ rastie. Podľa kalendára daňovej slobody je Slovensko až na 16. mieste z 27 krajín EÚ

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk